Isten Fia szegénnyé lett értünk.

Szentségek kiszolgáltatása a járványveszély idején

2020.03.19 Címkék:

A Magyar Katolikus Egyház szabályozások tekintetében a hatóságok előírásai, a szertartáskönyvek rubrikái, az Egyházi Törvénykönyv, az illetékes szentszéki dikasztériumok, továbbá a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) rendelkezései alapján cselekszik. Az illetékes megyéspüspök, illetve aki a jogban vele egyenlő elbírálás alá esik, amennyiben a jog engedi, a most következő szabályoktól eltérő rendelkezéseket is hozhat.

Liturgikus melléklet az MKPK 637/2020. sz., 2020. március 17-én kelt rendelkezéséhez 650/2020. sz.

Vissza a nyitó oldalra

A NYILVÁNOS LITURGIÁK

A nyilvános liturgiák (szentmisék, zsolozsmák, keresztutak, litániák, rózsafüzérek, megáldások, ünnepélyes házasságkötés) 2020. március 22-től, Nagyböjt 4. vasárnapjától a rendelkezés visszavonásáig szünetelnek, beleértve magát a kezdőnapot is, hacsak az illetékes megyéspüspök ettől eltérő módon nem rendelkezett. A már felvett miseszándékok a nép részvétele nélkül (sine populo) engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A misézésre vonatkozó rendkívüli egyházmegyei előírásokat meg kell tartani. A híveket arra bátorítjuk, hogy otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe. A televízióban vagy online közvetített szentmisék főleg vasár- és ünnepnapokon lehetőleg orgonával kísért szentmisék legyenek, amelyek éppen a sajátos – közvetített – részvétel miatt természetesen végezhetőek a nép részvételéve bemutatott (cum populo) mise szövegeivel. Ha lelkipásztori szempontból alkalmas, tartható homília a szokott módon. A közvetített misékben a miséző ajánlja a lelki áldozást, amely az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Erre a saját áldozása után buzdítsa a híveket, elimádkozva velük például ezen imák valamelyikét:

Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy
a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá,
hogy a lelkembe fogadhassalak.
Mivel most nem tudlak
szentségi módon magamhoz venni,
jöjj, legalább lelki módon, a szívembe!
Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!

Vagy:

Uram, Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged
és szeretlek Téged teljes szívemből.
Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek
magamhoz fogadni a szentáldozásban,
hogy Veled élhessek.
Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe
és végy lakást benne örökre!
A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste
őrizzen meg engem az örök életre!
Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben.
Neked adom magamat egészen.
Tied akarok lenni életemben és halálom után is.
Ámen.

Követve az MKPK templomokra vonatkozó rendelkezését, amely szerint azok továbbra is nyitva állnak mint az imádság helyei, az alábbiakra fokozottan figyeljünk:
– az MKPK 516/2020. sz., március 5-i rendelkezése értelmében a szenteltvíztartók továbbra is üresek;
– közvetlen érintkezés kerülése (bőrkontaktus, túl közeli tartózkodás, kézfogás, ölelés);
– a higiéniára való fokozott figyelem, gondoskodás az emberek által gyakran érintett felületek (kilincsek, ajtók, padok, korlátok, stb.) tisztán tartásáról és fertőtlenítéséről, minél rövidebb időközökkel;
– kézfertőtlenítési lehetőség biztosítása.

A KERESZTSÉG SZENTSÉGE
Amennyiben a kiszolgáltatása szükséges, úgy történjen szűk körben (= szülők és keresztszülők jelenléte), betartva a higiéniai előírásokat.

A HÁZASSÁG SZENTSÉGE
Amennyiben a kiszolgáltatása szükséges, úgy történjen szűk körben (= szülők és tanúk jelenléte), betartva a higiéniai előírásokat.

AZ ÁLDOZTATÁS
Kivételes (és csakis kivételes esetben!) megengedett az áldoztatás, de csak a hatóságok által előírt higiéniai előírások betartásával. A lelkipásztor gondoskodjon az áldozó kézfertőtlenítéséről is. Az áldoztatás kizárólag kézbe történhet, a rövid forma szerint:

 • közgyónás
 • „Irgalmazzon nektek…”
 • rövid szentírási szakasz
 • az Úr imája (Mi Atyánk)
 • „Íme, az Isten Báránya…”
 • „Uram, nem vagyok méltó…”
 • áldoztatás

Betegek áldoztatásával kapcsolatban a Betegellátó szerint történjen az áldoztatás, fokozottan figyelve a megfelelő higiéniára (kézmosás, kézfertőtlenítés, esetlegesen maszk, védőöltözet, hatósági előírások).

A BŰNBOCSÁNAT SZENTSÉGE
A gyónás szentségének kiszolgáltatását az alább leírt formákban javasoljuk:

1. Gyóntatószékben: A gyóntatószékben történő gyóntatás a rendelkezés életbe lépésétől kezdve egyáltalán nem ajánlott. Ha ez valamiért mégis sürgetően szükséges, illetve ha a gyónó képes a szokásos bűnvallomásra, a pap meggyóntatja őt az erre megfelelően felkészített gyóntatószékben (kézfertőtlenítővel és lefóliázott gyóntatóráccsal rendelkező gyóntatószék).

2. Gyóntatószék nélkül: Amennyiben nincs gyóntatórács, amely fóliával van lefedve, úgy a gyónó és a pap kellő távolságban helyezkedjen el egymástól (1,5–2 m). Itt különösen javasoljuk a gyóntatást szabadtéren végezni. Ha ez nem megoldható, úgy a gyónó és a gyóntató viseljen maszkot, védőöltözetet.

3. Általános feloldozással: Az MKPK fentebbi, március 17-én kelt rendelkezésével visszavonásig lehetővé tette az általános feloldozás megadását (CIC 961–963. k.) egyéni gyónás és bűnvallomás nélkül. Az általános feloldozásnak 4 feltétele van: 1. bűnbánat, 2. a bűnbánat külső jele, 3. elégtétel, 4. később pótolni kell az egyéni gyónást, ha erre alkalom adódik. Erre a feloldozást kérők figyelmét előzetesen fel kell hívni.

 • Az általános feloldozás menete:
  Az általános feloldozásban részesülni kívánókat – ilyen cselekményre alkalmasak lehetnek például a hatósági rendelkezésekkel összhangban végzett utolsó nyilvános liturgiák – figyelmeztetni kell arra, hogy készüljenek fel kellő lelkülettel, azaz őszintén bánják meg elkövetett bűneiket, legyen meg bennük az erős elhatározás a bűnök elkerülésére, az esetleg okozott botrány vagy kár jóvátételére és az a komoly szándék, hogy mielőbb egyenként is megvallják súlyos bűneiket, melyeket az általános feloldozás alkalmával meggyónni nem tudnak. Kapjanak végül mindnyájan valamilyen elégtételt, amit egyéni buzgóságból meg is tetézhetnek.

Általános bűnvallomás

A pap felszólítja a feloldozásra várókat, hogy azt valamilyen külső jellel kérjék. Például:
Akik most szentségi feloldozásban akarnak részesülni, térdeljenek le,
és mondják el a közgyónást, ahogyan a szentmisében szoktuk!

Vagy:
Akik most szentségi feloldozásban akarnak részesülni,
meghajolva mondják el a közgyónást, ahogyan a szentmisében szoktuk!
A megtérők ezután elmondják az általános bűnvallást (Gyónom a mindenható Istennek…), majd az Úr imájának közös elimádkozásával folytatják. Ezt követően az pap megadja az általános feloldozást.

 

Általános feloldozás
A pap, kezét a megtérő fölé (felé) kiterjesztve feloldozást ad:

 • A Mennyei Atya, aki nem kívánja a bűnös halálát,
  hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen:
  aki előbb szeretett minket,
  és elküldte szent Fiát a világba,
  hogy általa a világ üdvözüljön,
  legyen hozzátok irgalmas, és adjon nektek békességet!
  Felelet: Ámen.A mi Urunk, Jézus Krisztus,
  aki vétkeinkért a bűnösök kezére adta magát,
  de feltámadt, hogy nekünk üdvösséget szerezzen:
  aki az apostolokra kiárasztotta a Szentlelket,
  hogy hatalmuk legyen a bűnök megbocsátására,
  szolgálatunk által szabadítson meg titeket bűneitektől,
  és töltsön el Szentlelkével!
  F: Ámen.
  A vigasztaló Szentlélek,
  akit a bűnök bocsánatára kaptunk
  és aki az Atyához vezet minket:
  tisztítsa meg szíveteket, járjon át benneteket erejével,
  hogy annak jóságát tanúsítsátok az életben,
  aki a sötétségből csodálatos világosságára hívott titeket!
  F: Ámen.ÉS ÉN FELOLDOZLAK TITEKET BŰNEITEKTŐL AZ ATYA ÉS A FIÚ ✠
  ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN.
  F: Ámen.

  Vagy:
  Isten, a mi irgalmas Atyánk,
  aki szent Fiának kereszthalála és feltámadása által
  kiengesztelte önmagával a világot
  és kiárasztotta a Szentlelket a bűnök bocsánatára,
  az Egyház szolgálata által
  bocsásson meg nektek és adja meg a békét!
  F: Ámen.

  ÉS ÉN FELOLDOZLAK TITEKET BŰNEITEKTŐL AZ ATYA ÉS A FIÚ ✠
  ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN.
  F: Ámen.

Amennyiben az általános feloldozás elnyerésére sincs lehetőség, abban az esetben a hívő azzal az elhatározással, hogy amint alkalma lesz rá, meg is gyónja bűneit, indítsa fel magában a tökéletes bánatot, ezzel vagy ehhez hasonló imával:

 • Teljes szívemből bánom, ó édes Istenem,
  hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak,
  mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre,
  kedvedből kiestem és mind ideig-,
  mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem.
  Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet,
  mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat
  és legnagyobb jótevőmet megbántottalak.
  Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban a szándékot,
  hogy a Te kegyelmeddel Téged,
  szerető jóságos Istenemet többé semmi bűnnel,
  de legfőképp …-al/-el (itt gondolj arra a bűnre, amely ellen
  űkülönös törekvéssel küzdesz) meg nem bántalak
  és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm.
  Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed,
  és add, hogy a holnapi napot
  a mainál jobban használjam.
  Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalok,
  legyetek velem! Ámen.

 

BETEGEK KENETE

Fontos, hogy a betegek lelkipásztori ellátásával és ehhez kapcsolódóan a szentségek kiszolgáltatásával kapcsolatban mindig a hatóságok előírásait kövessük. A megkenés egyetlen testrészen is elegendő, elmondva hozzá a szent kenet teljes formuláját (vö. CIC 1000. k.). Közvetlenül a kenet feladása előtt és után a kézfertőtlenítés kötelező! Karantén alatt lévő betegnél alapvetően a telefonon keresztüli lelkipásztori segítségnyújtás megengedett, de feloldozás ezen a módon nem lehetséges. Szükséghelyzetben a megfelelő
óvintézkedések vagy védőöltözet használatával adható a szent kenet. Amennyiben a védőfelszerelés vagy hatósági előírások nem engedik a kenet kézzel történő adását, a jog lehetővé teszi (CIC 1000. k. 2. §), hogy azt alkalmas eszköz segítségével vigyük fel a betegre (pl. egyszer használatos fültisztító pálcika).

TEMETÉS

Jelezzük az elhunyt hozzátartozói felé, hogy csak szűk körben tartsák meg a temetést. A zárt ravatalozó a szertartás végzésére nem megfelelő helyszín. A homíliát hagyjuk el és csak egy szentírási olvasmány (evangélium) hangozzon el. Lehetőleg ne álljunk szorosan közel egymáshoz, továbbá kerüljük a részvétnyilvánítás fizikai gesztusait. A kántori szolgálat megengedett, de nem kötelező (hiányát viszont előre közöljük a hozzátartozókkal). A temetési mise ugyanúgy, sine populo, vagy egy majdani, a hozzátartozókkal később egyeztetett időpontban végezhető.

 

Budapesten, 2020. március 19-én, Szent József főünnepén
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Állandó Tanácsának jóváhagyásával

Hozzászólások lezárva.