Boldog az a szerzetes, aki nem találja másban gyönyörűségét és örömét, mint egyedül az Úr szent beszédeiben és műveiben, s ezekkel örömben és vigasságban Isten szeretetére indítja embertársait.

Szent Ferenc

Egy 24 éves itáliai posztókereskedő 1205-ben felismeri, hogy a hírnév és a gazdagság vágyának addig nem is sejtett beteljesülését kínálja Isten, aki Fiában, Jézus Krisztusban értünk szolgává és szegénnyé lett.

Egy 24 éves itáliai posztókereskedő 1205-ben felismeri, hogy a hírnév és a gazdagság vágyának addig nem is sejtett beteljesülését kínálja Isten, aki Fiában, Jézus Krisztusban értünk szolgává és szegénnyé lett. Őt imádva, Egyházában Őt ünnepelve, az embereknek Őt hirdetve és a szegényekben Őt szolgálva minden kincs az övé – ezért élhet szegénységben, tulajdon nélkül és tisztaságban.
Ez a felismerés megváltoztatja Ferenc életét. „Elhagyja a világot” – hogy a világ Teremtőjének és Megváltójának éljen. Három évvel később társak csatlakoznak hozzá, létrejön körülötte a fraternitas, a testvéri közösség. Közös életeszményük a „minoritas”: kisebbnek lenni mindenkinél, nem uralkodni senkin, ahogy Krisztus is mindenki szolgája lett.
Az egyház elismeri őket, mint szerzetesi közösséget, mint a Kisebb Testvérek Rendjét (Ordo Fratrum Minorum). Később Szent Ferenc lelkiségében újabb és újabb közösségek jönnek létre, nem csak kolostorokban élő női és férfi rendek, hanem világban élő közösségek is.
img_1102

Szent Ferenc életének főbb eseményei

1181 végén – Megszületik Assisiben. Anyja a keresztségben a János nevet adja neki, de apja, francia kereskedelmi útjainak egyikéről hazatérve, Francescóra változtatja azt.
1196 – Ferencet felveszik a kereskedőcéhbe, és leteszi a hűbéri esküt.
1198 tavaszán – Assisi lakói megostromolják és lerombolják a császári hatalmat jelképező Rocca várat. Ferenc valószínűleg ott szorgoskodik a falbontásban.
1199-1200 – Polgárháború Assisiben, majd a kommuna megalakítása a városban.
1202 novemberében – Háború Perugia és Assisi között. Ferenc fogságba esik.
1203 – Ferenc betegen szabadul a fogságból, és visszatér Assisibe.
1204 – Elhúzódó betegsége.
1205 tavaszán – Csatlakozni akar a keresztesekhez. Fölfegyverkezik, elindul, de Spoletóban egy látomás visszatéríti Assisibe. „Ferenc, ki a nagyobb: az úr vagy a szolga? Akkor miért nem az Úrnak akarsz szolgálni?” – Ferenc rendszeresen és hosszan imádkozni kezd.
1205 végén – San Damiano templomában a Megfeszített szól hozzá: „Menj és építsd fel egyházamat, mely, mint látod, romokban hever!”
1206 tavaszán – A püspök előtt Ferenc mindenét, még ruháit is visszaadja apjának.
1206 nyarától 1208 februárjáig – Assisi környékén felújít három romos templomot: San Damianót, a Szent Péter kápolnát és a Porciunkulát.
1208. február 24-én – Az evangélium hallgatásakor felfedezi hivatását az evangéliumi életre. Ruházatát habitusra és kordára cseréli. Elkezd prédikálni. Nyolc társa lesz.
1209 – Rövid életszabályt ír, amit III. Ince pápa jóváhagy számukra. Letelepednek a Porciunkulában. Ferenc kialakítja sajátos életformáját, amelyben a prédikációs utak a hosszú magány időszakaival váltakoznak, de mindkettő a testvéri közösség keretében.
1212 virágvasárnapján – Chiara di Offreduccio elhagyja szülői házát, és Ferenc „felfogadja őt az engedelmességre”: Klára szerzetesi életet kezd egy kolostorban, Ferenc tanítása alapján imádkozik, nincstelenül él. Ő és követői lesznek az ún. „II. Rend”, a „Szegény Úrnők”, vagy klarisszák.
1215 novemberében – Ferenc részt vesz Rómában a IV. Lateráni Zsinaton.
1217 pünkösdjén – Ferenc útnak indítja az első testvéreket az Alpokon túli országokba.
1219 őszén – Ferenc elmegy a Szentföldre. Bejut Melek-el-Kamel szultánhoz, és párbeszédet folytat vele.
1220 nyarán – Visszatér Itáliába. Lemond a rend vezetéséről. Visszatérésében betegsége is szerepet játszik: gyomor- és májbetegségben szenved.
1221 pünkösdjén – A káptalan elfogadja az „Első Regulát”.
1223 – Mielőtt a pápa még jóváhagyná ezt, Ferenc új regulát szerkeszt, amelyet a káptalan elfogad, III. Honoriusz pápa pedig november 29-én bullával jóváhagy. Karácsonykor Greccióban felidézi Jézus születését, megrendezve a betlehemi éjszakát. Innen ered az éjféli mise és a karácsonyi jászol-állítás szokása.
1224. szeptember 14-én – Ferenc La Verna hegyén hosszantartó imádság és böjt után a Krisztus kínszenvedésének jegyeiben, a stigmákban részesül.
1225 – Betegsége súlyosbodik, szembaja lesz. Szenvedése közepett az üdvösség bizonyosságát kapja. Ilyen állapotban írja a Naphimnuszt. Többször is próbálkoznak gyógyításával, kevés sikerrel.
1226 májusában – Megírja a Végrendeletet. Halála közeledtét érezve visszatér a Porciunkulába, ahol október 3-án meghal. Másnap, 4-én eltemetik a Szent György templomban, Assisi városában.
1228. július 16-án – IX. Gergely pápa szentté avatja Ferencet.
1230. május 25-én – Földi maradványait átviszik a tiszteletére épített bazilikába.

Ajánlott művek Szent Ferenc életéről és a ferencességről

P. Eloi Leclerc OFM: Assisi Szent Ferenc. Visszatérés az Evangéliumhoz. Szeged, 1993, Agapé
P. Eloi Leclerc OFM: Egy szegény ember bölcsessége. Szeged, 2006, Agapé
Anton Rotzetter, Willibrord-Christian van Dijk, Thaddée Matura: Assisi Szent Ferenc. A kezdet, és ami abból megmaradt. Budapest, 1993, Vigilia