Semmi se szakítson el Teremtőnktől!

Ferences emléknap: Sigmaringeni Szent Fidél – április 24.

2022.04.25 Címkék:

Keresztneve Márk. Már híres ügyvéd volt Elzászban. Egyszer egy ügyvédtársa ezt a tanácsot adta neki: „Ne törekedjék arra, hogy az ügyet minél előbb befejezze. Minél tovább húzódik egy ügy, annál több a kereset.”

Márk látta, hogy az ügyvédi pálya veszélyes üdvösségére nézve. Ezért úgy döntött, hogy kapucinus lesz. 35 éves korában öltözött be a rendi ruhába, ekkor kapta a Fidelis (hűséges) nevet. A házfőnök beszédének kezdő szavai a Jel. 2,10 szavai voltak: „Légy hű mindhalálig s neked adom az élet koronáját.” A szavak végigkísérték egész életén át. Pappá szentelése után kiváló szónokként a híveket törekedett életszentségre vezetni. Önmagával szemben szigorú volt, másokat azonban nagy szeretettel vett körül. Mikor az osztrák seregben egy alkalommal pestis tört ki, gondoskodott a katonák testi-lelki szükségletéről, annyira, hogy a „haza atyja” névvel tisztelték meg. 1621-ben megválasztották a feldkirchi kolostor gvárdiánjává.

Ebben az időben a Hitterjesztési Kongregáció missziót szervezett a protestánsok visszatérítésére az osztrák uralom alatti svájci területen. A misszió vezetőjévé Fidélt nevezték ki. Szívesen vállalkozott a feladatra, bár tisztában volt a veszélyekkel is. Érezte, hogy hamarosan teljesedni fog, amiért minden szentmiséjében imádkozott: életét fogja adni hitéért. 1622 elején Graubünden tartomány több helységében eredménnyel prédikált. Neves protestáns személyek is katolikussá lettek. A protestáns lelkészek kifogytak az érvekből. Tehát erőszakhoz folyamodtak. Felhasználták a lakosság osztrákellenes hangulatát.

Több helyen nyílt lázadás tört ki. Húsvét után Fidél ismét indult a misszióba, bár tudta, hogy élete veszélyben van. Ápr. 24-én Sewis-ben azzal kezdte beszédét: „Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség.” Nem folytathatta. Lövés dördült el, majd fegyverek kerültek elő. Az osztrák katonákat megölték. Amikor Fidél
kijött a templomból, húsz fegyveres férfi támadt rá s kardokkal agyonszúrkálták. Utolsó szavai: „Jézus, Mária! Istenem, légy irgalmas hozzám!”

Egyik gyilkosa késõbb vallotta, hogy minél kegyetlenebbül ütötték, annál örvendezõbb lett az arca. XIV. Benedek pápa avatta szentté 1746-ban.

Egy megtérés története:
Gugelberger Rudolf nemesemberrel késõ éjszakába nyúlóan tartott a vita. A mi emberünk minden ellenvetésbõl kifogyott. De még nem adta föl: elment saját prédikátorához hite megerõsítéséért. Ott azonban érvek helyett csak gyalázkodást hallott a katolikus Egyházra. Erre visszament Fidélhez, s bejelentette: gyónni, áldozni akar. Miután kellõ jártasságot szerzett a katolikus hitben, elnyerte óhaját.

Imádság:
Istenünk, te Szent Fidél áldozópap lelkében lángra lobbantottad szereteted tüzét és hitterjesztõ munkája közben megjutalmaztad a vértanúság dicsõségével. Közbenjárására add, hogy a szeretet biztos alapján álljunk, és vele együtt megtapasztaljuk Krisztus feltámadásának erejét, aki veled él és uralkodik.

 

*Szigmaringeni

Hozzászólások lezárva.