Bárki irigykedik testvérére a jó miatt, amit mond és cselekszik általa az Úr, a káromlás bűnét követi el, mivel a Magasságbelire irigykedik, aki minden jót mond és cselekszik.

Árpád-házi Szent Erzsébet, a szegények pártfogója

2020.11.19 Címkék:

Istenünk, Szent Erzsébet közbenjárására kérünk, add meg nekünk, hogy a bajbajutottakat lankadatlan szeretettel szolgáljuk.

Vissza a nyitó oldalra

Részlet Dietrich von Apolda: Szent Erzsébet élete című könyvéből

Így egyszer egy nagy ünnepség alkalmával, mikor nemesek és lovagok tömege érkezett az uralkodóhoz Wartburgba, és a nagy szabású étkezésre összegyűlve arra vártak, hogy a lakomán megjelenjen a királylány, az uralkodó hitvese, történt, hogy igen soká késett. A palotába sietőt ugyanis a lépcső alján fekvő koldus szólította meg, erőszakosan kiabálva, hogy könyörüljön rajta. Ekkor a lépcsőről megpillantotta a szegényt. Nincs időm, és nincs nálam ajándék sem, amivel segíthetnék rajtad, mondta. De az csak egyre jobban kiabált, hogy kapjon valamit. Erre ő levetve a drága köpenyt, amelyet viselt, átnyújtotta kiabálónak.

Amit az csodálatos gyorsasággal magára kanyarintva eltűnt. Az étekfogó azonban ott állva az összes nemes előtt így szólt az őrgróf: Most ítélje meg az én uram (Kiv 5,21), egyezik-e a józan ésszel, hogy az ő szeretett felesége, ami úrnőnk ilyen galibába sodorja lakomáját, és ennyi előkelőség mulatságát rontja el. Most már egy koldust öltöztetett fel, saját köpönyegét adva rá. Mire a fölöttébb józan uralkodó édesen elmosolyodott, s a nemesek gyülekezetét otthagyta, hogy megkeresse drága hitvesét. Egy teremben rálelve így szólt hozzá: Jössz-e velem étkezni, kedvesem (Én 5,1)? És ő: Kész vagyok, ha kívánod, drága fivérem. De az: Hol a köpenyed? kérdé. Íme ott van a fogason. Keresve a kis szolgáló meglelte a fogason a köpenyt, melyet a szegénynek adott, és amelyet az égiek visszahoztak. Felvéve ezt az angyali asszony, besietett a lakomára. A mennyei Atya úgy felruházta Erzsébetet, az ő liliomát, ahogy Salamon legnagyobb dicsőségében sem tudta volna (Mt 6, 28-29)

 

Részlet Kovács Kalliszt OFM.: Ferences szentek és boldogok az év minden napjára című könyvéből

Árpád-házi Szent Erzsébet (1207-1231)

A felebaráti szeretet nagy szentje, a Ferences III. (Világi) Rend égi pártfogója. 1207-ben, Sárospatakon született. Szülei, II. Endre király és Merániai Gertrúd akaratából négy éves korában Thüringiába került, ahol tizennégy évesen Lajos tartományi fejedelem felesége lett. Szerette férjét, de méginkább Istent. Sok jót tett a szegényekkel. A rózsalegenda, mellyel ábrázolják, erre utal. Másik legendája a leprásról azt szemlélteti, hogy ő a betegekben Krisztust látta.

Már húsz évesen özvegy lett, minthogy férje a keresztes háborúba menet pestisben meghalt. Minthogy rokonai a jótékonykodásban akadályozni akarták, önként elhagyta Wartburg várát és vállalta a szegénységet. (Tedeumot mondatott a ferencesekkel, hogy követheti a szegény Krisztust.) Ezután keze munkájából élt. 3 gyermekérõl megfelelõen gondoskodott. Szent Ferenc hű követője volt (A szent palliumát küldte el neki). Késõbb visszakapva öröksége fölött a rendelkezés jogát, vagyona javát szétosztotta a szegények között, a maradékból Marburgban kórházat létesített, ahol ő maga is ápolta a betegeket.

Lelkiatyja, a tanult világi pap, Konrád, szokatlan szigorral vezette, de így is segítette őt az
életszentségre. Erzsébet 24 évesen, 1231. november 17-én halt meg, készséggel fogadva a halált. IX. Gergely pápa négy évvel később szentté avatta. Apja ezt még megérte. Szent Erzsébet egyik leánya, Gertrúd premontrei apáca, később apátnő lett Altenbergben. A boldogok között tiszteljük.

Marburgban Erzsébet maga is betegeket gondoz.
„A legnyomorúságosabbakat választja ki magának, olyanokat, akiket viszszataszító sebek borítanak, vagy rühes gyermekeket. Meg-megsimogatja ezeket a szegény beteg gyermekeket. Leküzd minden idegenkedést az undorító szagoktól és gennyező sebektől. Kimossa a legpiszkosabb fehérneműt. Megfürdeti a tehetetlen aggokat és ágyat vet nekik. „Milyen jó sorunk van – mondja -, hogy Urunkat fürdethetjük és megágyazhatunk neki.”

Életrajzából.
Imádság: Istenünk, te Szent Erzsébetnek megadtad, hogy a szegényekben Krisztust lássa és tisztelje; az ő közbenjárására nekünk is add meg, hogy a nyomorgókat és a bajbajutottakat lankadatlan szeretettel szolgáljuk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

 

Ferences Média, 2020

 

 


A rendtartomány központi alapítványánál jelenleg is folyamatban lévő
adományozási lehetőségeket IDE kattintva megtekinthetőek.

Hozzászólások lezárva.