Bárki irigykedik testvérére a jó miatt, amit mond és cselekszik általa az Úr, a káromlás bűnét követi el, mivel a Magasságbelire irigykedik, aki minden jót mond és cselekszik.

A ferences testvérek üzenete 2020 Húsvétján

2020.04.08 Címkék:

A FELTÁMADÁS: JÉZUS MAGA (Jn 11,25)

Vissza a nyitó oldalra

A János-evangélium Lázár-története (Jn 11,1-12,10) az én húsvéti ajándékom. Kaptam, hát továbbadom, hogy így még inkább az enyém legyen. Így tettek zeneszerzők, írók, költők is.

1820-ban Schubert oratóriumot komponált Lázár, avagy: a feltámadás ünnepe címmel. Nem tudtak a darabról. A három részből álló oratóriumot kalandos úton találták meg. Legutoljára a harmadik rész egyetlen kottalapját, rajta egy felütéssel kezdődő ária egyetlen szava, ponttal a végén: „UND. − ÉS.”. Lázár életre ébredésének mikéntje elmondhatatlan, mint ahogy Jézus feltámadásának a mikéntjéről is hallgatnak az evangéliumok, és ezzel mondanak a legtöbbet: Fogd fel, hogy felfoghatatlan, és így fogadd el, s akkor „hited meggyógyít téged” (Lk 17,19), fölemel a felfoghatatlan magasságba, a feltámadt Jézus, a Magasságbeli életébe.

Az oratóriumot többször is színre vitték a XX. század folyamán, a jelenbe emelve Lázár drámáját. Az egyik előadás –amelyet Erwin Piplits rendezett a bécsi Serapions Theaterben, 1996-ban − azzal végződik, hogy lassú, méltóságteljes liturgikus mozgással Lázár hosszú, fehér halotti leplével asztalt terítenek, majd megjelenik Lázár is, kezében kosár, benne kenyér és bor. Asztalhoz telepednek… Jézus halálának és feltámadásának misztériuma az Eucharisztia misztériumában jelenül meg. Emlékezetes a 2013-as bécsi előadás (Theater an der Wien, Claus Guth rendezése), melyben Lázár egy leletét szorongató férfi. A röntgenképek annyit árulnak el, hogy menthetetlen. Haldoklásának kivetített vízióiban megjelennek nővérei, egy lány, egy pap. Vigasztalják, mégis magányosan, egyedül hal meg. Sírboltja egy rideg, zajos, személytelen, zsúfolt reptéri váró, senki se hederít rá, innen kell feltámadnia. A darab mégsem gyászzenével fejeződik be, hanem Schubert utolsó miséjének fönséges Sanctusával.

Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényében Szonja, a megtört, alázatos és tiszta szívű (Zsolt 51,19.12), Krisztust követő utcalány (Mt 21,31) mint saját élete történetét olvassa fel az őt meglátogató, „übermensch” gőgjében gyilkosságra vetemedő Raszkolnyikovnak, s aztán átadja neki az evangéliumos könyvet, melyből olvasott, ajándékba. A gyilkos meg is feledkezik róla, de bűnhődésének keresztje alatt megérik arra, hogy a köztük ébredt szerelem napvilágánál eszébe jusson az ajándék, megelevenedjék első találkozásuk a felolvasással és megértse: Lázár nem más, mint ő maga. De a regény itt be is fejeződik, mert ez már egy másik történet, „egy ember fokozatos megújhodásának, fokozatos újjászületésének története”.

Az evangéliumi Lázár (Eleazar) – nevének jelentése: Isten segít – az ember, a maga nyomorúságaival, keserves haldoklásával, halálával. Jézus pedig az Emberfia a magunk nyomorúságaival, haldoklásával, halálával, de mégis csordultig hálával az őt mindig meghallgató Atyja iránt. E hála teremtő erejével bekiált Lázár pusztulásába, vaksötététjébe. E kiáltásban önmagát adja, a Napba, életébe hívja, emeli barátját, az elveszett embert: „Lazare, deuróeszó – Lázár, jöjj ide!”. „Jézus, Lázár feltámadása. A FELTÁMADÁS nem esemény, hanem, JÉZUS MAGA” (Takács Gyula: Szent János evangéliumának magyarázata III., 76. old.)


Elmélkedés: Fr. Zatykó László OFM
Kelt.: Szegeden, 2020. április 1-én.

 

 

„Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.” (Mt 9,35)

Beszámoló a Ferences Rendtartomány 2019-es évéről

Bár a jelen időszak eseményei, a járvány kitörése és terjedése teljesen váratlan helyzetet teremtett, hagyományunknak megfelelően néhány sorban szeretnénk visszatekinteni a Ferences Rendtartomány elmúlt évére.

2019-ben két rendtársunk – Szabó Péter és Mészáros Levente testvér – tettek örökfogadalmat. Bucskó Nándor testvérünket nyár elején szentelték áldozópappá. Látjuk, hogy bár egy lassú csökkenés tapasztalható a tartomány létszámát illetően, mégis van novícius testvérünk, három jelöltünk, és folyamatosan érdeklődnek rendünk iránt. Rendtartományunk ebben az esztendőben erősen készült provinciai káptalanjára, amelyre 2020 februárjában került sor, és amely megválasztotta a tartomány új vezetőjét Berhidai Piusz testvér személyében. A hétköznapokban a rendtársak, munkatársaik segítségével végezték munkájukat a lelkipásztorkodás, az oktatás és nevelés, a szociális segítségnyújtás, valamint a kultúra és tudomány ápolásának területén. 

Szentendrén elkészült a Ferences Gimnázium tanügyigazgatási szárnya: igazgatói iroda, tanári és egy előadó található itt, valamint ebbe az épületrészbe költözött a rendház is. Folyamatban van az új tornacsarnok építése, amely júniusban fog lezárulni. Véget ért a váci kolostorunk felújítása. Itt a Piarista Rendtartomány egy szociális és oktatási intézménye kap majd helyet. 2020 áprilisának elején indult a Szent Angéla-iskola épületének fejlesztése. Tervezési és engedélyezési fázisba került az esztergomi iskola és a pasaréti óvoda felújítása. 2019-ben Ferences Ösztöndíjprogram leágazásaként két új program is elindult: bevezettük a felsőoktatási kategóriát, amely során olyan ferences öregdiákok pályázhatnak ösztöndíjra, akik egyetemi tanulmányaik után szívesen dolgoznának valamely intézményünkben; valamint elindult egy angliai ösztöndíj-program is, amely keretein belül idén egy fiú, jövő évtől pedig egy lány és egy fiú tölthet el egy tanévet egy brit középiskolában. Az elmúlt félévben felvettünk egy munkatársat a tartományfőnökségre, akinek teljes figyelme a szociális intézményeink működésére összpontosul, azok méltó működtetéséért felel. 2019-ben ünnepeltük a provincia kárpátaljai szolgálatának harmincéves évfordulóját. Kulturális szempontból a központi levéltárunk és könyvtárunk jövőjéről való gondolkodásban, valamint az anyagok digitalizálásában voltak előrelépések, de a leglátványosabb fejlődést mégis a nemrégiben megjelent könyveink jelentették. Erősödtek a képi és videómegjelenéseink, amelyeknek kulturális, rendtörténeti és forrásszervező értéke is van.

A Ferences Rendtartomány és a Ferences Alapítvány forrásszervező tevékenységének eredményeként 2019-ben több mint százmillió forinttal támogatták vállalásainkat jótékony adományozóink: több mint tízezer magánadományozó és több hazai vállalat. A támogatásokat kárpátaljai rászorulók megsegítésére, az Autista Segítő Központ és többi szociális intézményünk fenntartására, a tehetséggondozó program működtetésére, iskoláink infrastrukturális fejlesztése, ifjúsági programok szervezésére, tanárkollégák képzésére fordítottuk. Hálával vagyunk mindazokért, akik lehetővé tették mindezt!

2020 mindannyiunk számára új kihívást hoz. A járvány önmagában is aggodalommal tölt el sokakat, ugyanakkor tartunk annak másodlagos következményeitől is. Biztatjuk embertársainkat, hogy legyenek figyelemmel főként a veszélyeztetett és az elmagányosodással leginkább sújtott embertársainkra, elsősorban az idősekre. Hívjuk, keressük, segítsük őket környezetünkben. Rendtartományunk és annak központi alapítványa, a Ferences Alapítvány, az idei nagylelkű támogatásokat elsősorban a rend szociális intézményeinél (idősotthonok, házi gondozást végző központunk) felmerülő többletköltségek (védőfelszerelések, a kieső munkaerő pótlása) és a munkahelyek megtartásának támogatására (pl. Szentkúton) kívánja fordítani. Hálásak vagyunk minden segítségért, anyagiakért, természetbeni adományokért, jó szóért, imádságért. Egyben kívánunk minden kedves jótevőnknek jó egészséget és áldott húsvétot, olyan ünnepet, amelyben mindannyian a lényegre tudunk odafigyelni.

Nagyheti közvetítések a ferences templomokból


Ferences testvérek,
Magyarország, 2020. április 8.

Fotó: Pixabay

 

 

 

 

Hozzászólások lezárva.