Legyünk tehát szeretettel és alázatossággal és alamizsnálkodjunk, mert az alamizsna megmossa a lelkeket a bűnök szennyétől.

Ferences számvetés és előretekintés

2019.02.05 Címkék:

A 2018-as évről, a csíksomlyói pápalátogatásról, valamint Szent Ferenc és az egyiptomi szultán pontosan 800 éve történt találkozásáról beszélt Dobszay Benedek ferences provinciális január 20-i évértékelőjében. A Katolikus Rádióban elhangzott műsorban a tartományfőnök Szerdahelyi Csongor kérdezte.

Vissza a nyitó oldalra

Milyen fontos események történtek tavaly a rend belső életében?

Örömteli ünnepeket élhettünk át a ferences családban az elmúlt esztendőben: egy testvér megkezdte a novíciátot, Juhos Benjámin testvér örökfogadalmat tett, decemberben pedig diakónussá szentelték Bucskó Nándort. Mindeközben egy rendtársunk, Sill Aba atya élete kiteljesedett a halálával. Szellemi nagysága és hatalmas tudása mellett ő volt rendtartományunk legidősebb tagja. Nehéz beszélni azon változásokról, amelyek nem látható módon történnek. Mégis, sok esetben ezek a legfontosabbak egy rend életében és szolgálatában: egy-egy testvér belső lelki életének alakulása; egy beteglátogatás alkalmával, esetleg egy prédikáció közben történt fordulat vagy „csoda”.

 

Jelenleg hány főt számlál a rendtartomány?

105 testvér és három jelölt alkotja most a magyar provinciát. A teljes közösség így 108 fő, amely nagyon szép létszám: továbbra is mi vagyunk a legnagyobb magyar szerzetesközösség. Természetesen figyelembe kell venni, hogy ebbe a létszámba a növendékek és olyan testvérek is beletartoznak, akik idős koruk miatt már nem tudnak részt venni a lelkipásztori szolgálatban. Az örökfogadalmasok körülbelül tíz százaléka laikus testvér. A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány a mai formájában 2006-ban jött létre 109 fővel; a következő években ez a szám kicsit gyarapodott, és mivel több olyan év volt, amikor 5-6 jelöltünk volt, egyik esztendőben elértük a 121 fős létszámot is. Átlagéletkorunk továbbra is 50 esztendő körül mozog.

Mi történt a rend intézményeiben az elmúlt esztendőben?

Nagy előrelépés és öröm számomra, hogy végre megkezdődött a világi tanár kollégák képzése. Már évek óta terveztük ezt, míg az elmúlt esztendőben elindult a 120 órás akkreditált pedagógiai, ferences lelkiségi és személyiségfejlesztő képzés, amelyben most 24 fő, világi tanárok és ferencesek közösen vesznek részt. Fontos ugyanis, hogy a világi kollégák hogyan adják át a tudásukat, miként nevelnek, és hogy ezáltal miként tudják közvetíteni a ferences lelkiséget is a jövő nemzedéke felé. Sokat remélünk ettől a képzéstől, és szeretnénk, ha idővel mind a 200 pedagógusunk elvégezné.
Az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban a tavalyi év során nagy átalakítás történt mind a pedagógusi, mind a rendházi közösségben. Ez nem volt feszültségektől mentes és sokaknak okozott nehézségeket; de úgy látjuk, az idő igazolja döntésünket, ha például az iskola iránti érdeklődés alakulását vizsgáljuk. Jelenleg Szánthó Gellért és Varga Kapisztrán OFM vezetik az intézményt.
Sok időt foglaltak le a még zajló építési és felújítási munkálatok. Hét helyen folyik nagy beruházásunk, amelyek elsősorban infrastrukturális intézményfejlesztések vagy műemlékvédelmi átalakítások. Szentendrén például épül az új rendház, tornacsarnok és tanügyigazgatási épület. Iskolafejlesztés indul Budapesten a Szent Angélában és Esztergomban is, de reményeink szerint bővülni fog a pasaréti óvodánk, és jobb elhelyezést kap a budai gondozási központ is. Egykori váci kolostorunkban a felújítás után a Piarista Rendtartomány nyit majd szakképző intézetet fogyatékkal élők számára.

Egyébként ismét jelentős volt a rend könyvkiadása is: a Ferences Források Magyarul sorozat újabb kötetei és a Szentfölddel kapcsolatos írások mellett szép és értékes könyvek jelentek meg, a természettudomány és a vallás kapcsolatának témakörétől a lelki témájú művekig.

 

Mint ferences, hogyan értékeli a csiksomlyói pápalátogatást?

Természetesen nagy esemény lesz: a ferencességnek éppúgy, mint a magyarságnak, és azt gondolom, hogy az egész országnak. Az idei abban különbözik a húsz évvel ezelőtti látogatástól, hogy míg annak fókuszában az ökumenikus párbeszéd volt, ezen utazás mögött egészen egyértelműen lelkipásztori szándék áll. Ebben a tekintetben nagyon fontos, hogy a magyar ajkú emberekhez is ellátogat a Szentatya. Ez nagyon szép gesztus a pápa részéről.

 

Milyen a viszony az erdélyi és a magyar ferences tartomány között?

Az erdélyi és a magyarországi rendtartomány között nagyon szoros a kapcsolat, hiszen a két tartomány közös novíciátot tart fenn, így sok a személyes ismeretség is. Az erdélyi Szent István Provincia magyar nyelvű, bár tagjai közül többen román anyanyelvűek. Hivatalos román ajkú rendtartomány egyébként nem létezik, ők a minorita vagy konventuális ferencesség egy rendtartományát alkotják.

 

2019 komoly ferences világtörténelmi jubileum is, hiszen 800 éve találkozott Szent Ferenc az egyiptomi szultánnal a keresztes háborúk idején…

Valóban, Ferenc 1219-ben Damiettában találkozott az egyiptomi szultánnal, Malek al-Kamillal. Az egész rend nagyon készült az évforduló megünneplésére. Magyarul több cikk és tanulmány is megjelent a témával kapcsolatban, emellett segítettük egy anyanyelvű dokumentumfilm születését. Ez fontos és aktuális téma, amely a rend hagyományához szorosan hozzátartozik.

 

Milyen eseményekre készülnek idén?

2020 a káptalani évünk lesz. Ez azt jelenti, hogy áthelyezések, nagyobb személyi változások 2019-ben már nem lesznek, hiszen ebben a ciklusban ez az utolsó tartományfőnöki évem. Az idei esztendő a folyamatban lévő munkák letisztázásáról, rendbetételéről szól. Fontos, hogy amit lehet, azt le kell zárni; ami folytatódik, azt átadható, áttekinthető állapotba kell hozni. Remélhetőleg az év során lesz pap- és diakónusszentelés is, ami nagy öröm mindannyiunk számára.

Milyen hosszabb távú feladatok várnak még a ferences rendre?

Természetesen vannak olyan kérdések, amelyekkel még csak gondolatban kezdtünk el foglalkozni. Ilyen kérdés például, hogy a szociális intézményeinkben hogyan tudnánk jobban jelen lenni; hogyan tudnánk az ott dolgozó kollégák fáradtságát, leterheltségét kezelni, akár egy erre alkalmas képzéssel, lelki segítséggel. Egyre nehezebb munkatársat találni ezekbe az intézményekbe, ezért is szeretnénk segíteni kitartó kollégáinkat. Folyamatban van néhány későbbi felújítás tervezése, előkészítése is.
Állandó központi kérdés továbbá – és talán ezzel kellene kezdeni –, hogy hogyan tudnánk a lelkiségünkben még jobban elmélyülni – és, hogy mi a szerepe ebben a tartományfőnöknek. A rendi nevelők személye egészen biztosan nagyon fontos tényező, hiszen – mint minden rendben – nálunk is a növendékévek alapozzák meg a lelkiségünket. Szeretnénk valóban őszintén átadni és hirdetni a ferencesség fontos üzeneteit, legfőképpen talán azt a hittel teli derűt, amelyre nemcsak a ferenceseket, hanem mindenkit egyaránt meghívott az Úristen.

 

Az interjút lejegyezte: Varga Mónika – Ferences Alapítvány / Ferences Sajtóközpont

Hozzászólások lezárva.