Bárki irigykedik testvérére a jó miatt, amit mond és cselekszik általa az Úr, a káromlás bűnét követi el, mivel a Magasságbelire irigykedik, aki minden jót mond és cselekszik.

Az élet és szentség forrása: Jézus Szentséges Szíve – Kercza Asztrik ofm írása

2020.06.19 Címkék:

„A Szív: Élet. Szíveink Jézus Szívére várnak. Jézus Szívének tulajdonai vagyunk…” Asztrik atya írása a zalaegerszegi Jézus Szíve Plébánia havilapjában jelent meg.

Vissza a nyitó oldalra

A SZÍV: ÉLET

Szív nélkül nem lehet élni. Akinek végleg eltávolítják a dobogó szívét, azt megölték. Milyen rossz, ha valakiről azt kell mondani, hogy „szívtelen”, de milyen megtiszteltetés, ha a mennyben lakók úgy tudják valakiről, hogy „csupaszív”. Megszoktuk, hogy a szívről azt állítjuk, hogy dobog, valójában a legfontosabb cselekedete, hogy szív. Ez a főnév azt jelenti, amit cselekszik. Jézus neve is azt jelenti, amit cselekszik, az Ő neve a Szabadító. A szív, tehát szív, Jézus pedig szabadít. Összevonva tehát: Jézus szíve Szabadít és magába szív.

 

SZÍVEINK JELENE ÉS JÖVŐJE

A mi hitünk és vallásunk olyan, aminek a közepében – mondhatjuk szívében – egy olyan szív dobog, aminek Isten a tulajdonosa és az emberi életet szolgálja. Jézus saját emberi szívével számunkra megőrzött egy olyan Szívet, amit mindannyiunkba be fog ültetni. „Új szívet adok nektek, új lelket öntök belétek”, a szív és a lélek – az Úr szóhasználatában – elválaszthatatlanul összetartoznak.

A szív a személyiségünk és erkölcsi tudatunk legmélyebb egységének a helye és kitüntetett szerve. Jézus Szíve pedig az élet és szentség forrása.

 

JÉZUS SZÍVÉNEK TERVE A TEREMTÉS PROTOTÍPUSA

Jézus Szíve az a Szív, ami minden emberi szív prototípusaként az Szentháromságban el volt rejtve az idők kezdete előtt. De egyben ez volt az a reális szív-terv, ami alapot szolgáltatott Ádám szívének megteremtésére. Az Istenben elrejtett Szív az irgalmasság forrása, ahogy Szent Ágoston fogalmaz: Kezdetben volt az irgalom. Ezt az irgalmasságot hordozza és valósítja meg Jézus Szentséges Szíve és teszi az örökkévalóság részesévé. Mennybemenetelével ezt a Szent és Szeplőtelen Szívet viszi be a Szentháromságba.

 

 

JÉZUS A SZÍVÉBEN MEGALAPÍTJA A MENNYORSZÁGOT

A Szentháromságban semmi keresnivalója sem lenne az emberi természetünknek és egyetlen embernek sem, ha nem dobogna értünk ott egy Isten-emberi Szív. A Szentháromságban ugyanis olyan félelmetes rend és erkölcsi követelmény, szentség és szeretetteljesség áll fenn, amit egyetlen ember sem tudna elviselni. Csak az léphet be a Szentháromságban megalapított mennyországban, akinek a szívét előbb Jézus saját Szentséges Szívére kicseréli. Ez a szívcsere sok szent életében megtörtént, és ezek után számukra szinte érthetetlenné és zavaróvá váltak a bűnök. Mondhatni egy új, bűntelen, szentségérzékeny üzemmódba került az életük.

 

A SZÍV A KÍVÁNSÁG ÉS AZ AKARAT KAPCSOLÓDÁSÁNAK HELYE

Azt tudjuk, hogy Isten megalkotta az emberi szívvel együtt a szabad akaratot is, amit tiszteletben tart és gyerekesen – közérthetően fogalmazva – nem csap agyon senki azért, mert van saját akarata és azt használja. Az akarat centruma az emberi szív. Mi is a szabad akarat? Az akarat az a mozgósító erő, ami az emberi képességekből és tulajdonságokból kiválogatja egy cselekvéshez a szükséges elemeket és azokat csatasorba rendezi. Ennek következménye, hogy az ember egyáltalán képes kapcsolatra. A szabad akaratnak, azonban van tárgya. A szabad akarat tárgya az, amire vonatkozik az akarat. És itt jön el annak a pillanata, hogy egyeztetnünk kell Istennel, akihez azzal a fohásszal járulunk: „Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.” A szabad akaratban ez a mondat azt jelenti, hogy a szívemben átengedem a döntés jogát Istennek azzal a céllal, hogy az ő akaratának a tárgya valósuljon meg.

Ezt a döntés-átengedést Jézus is egész életén át gyakorolta, hogy ne az emberi természetének az akarata valósuljon meg, hanem az Atya akarata: „Atyám, mindazon által ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied!” A gecemáni kerti mondatból, tehát megtudjuk, hogy a szabad akarat nem arra való, hogy Isten akaratától megszabaduljunk, hanem arra rendeltetett, hogy Isten akaratára szabaddá tegyük akaratunkat. Mert nem az az akarat legmagasabb teljesítménye, hogy mindenkin átgázol, hanem az, hogy Istennek szabad utat ad egészen a szív legbenső kamrájáig. Ehhez bizalomra van szükség.

 

A SZÍV A BIZALOM SZÜLETÉSÉNEK HELYE ÉS BÖLCSŐJE

Ezt a bizalmat az irgalmasság kultuszában Szent Fausztina nővér mutatta fel a világnak. Az irgalmasság abban áll, hogy Istennek semmi haszna sincs a teremtésből. Nyersen fogalmazva: csupa ráfizetés. Az angyalok egyharmadából ördög lett; sokan elkárhoztak és örökkön-örökké gyötrődnek; a földön rengeteg a kín, a szenvedés, a fájdalom; az erkölcstelenség tengernyi méreteket öltött; sokan élnek és halnak meg irgalmatlanul; a tisztítótűz borzalmai csak időlegességük miatt különböznek a pokol tüzétől; és nehezen érkezik meg az emberiség a mennyországba, mert ellenáll az isteni mindentudásnak és irgalmasságnak,
mert saját gonosz kívánságát teszi meg akarata tárgyává.

Szent Fausztina nővér (1905 - 1938)

 

Az egyháznak igaza van tehát, amikor kimondja a végső igazságok egyikét: nincs üdvösség senki másban, csak Jézus Krisztusban. Ő miatta van bizalmunk a valósággal szemben, aminek egy bűnös és hitetlen ember számára semmi értelme és semmi célja nem mutatkozik. A bizalom a remény csúcsteljesítménye, melynek egyik fele isteni ajándék, a másik negyede jóhajlam, negyedik negyede önnevelés. Ezért tanította nekünk ezt a fohászt Jézus irgalmas szíve: „Jézusom, bízom benned!”

 

SZÍVEINK JÉZUS SZÍVÉRE VÁRNAK

Mi abban a rendkívüli megtiszteltetésben élünk, hogy plébániánk védelmezője, Jézus Isteni Szíve. De ez egyben egy intelem is, hogy városunk ezen részén a szívtelenség garázdálkodik. A biblia és Egyház értelmezésében a szívtelenség nem az, hogy valaki bokán rúg egy másik embert és röhög rajta. Ez: bunkóság, önzés, harag, cinizmus. Nem is az, hogy valaki káromkodik, szitkozódik, szentségel. Jézus azt mondja, hogy ezek mind megbocsáttatnak. A szívtelenség a hideg szív, a közömbös szív, az érdektelen szív
állapota. Az az állapot, amikor az emberi szeretet közömbössé válik Isten viszont szeretetére; amikor az emberi szív közömbössé válik arra, amit Isten mond neki; amikor az emberi szívnek már nem az az érdeke,
amit Isten akar, hanem csak az, ami ő maga, amit magának megkíván.

 

JÉZUS SZÍVÉNEK TULAJDONAI VAGYUNK

Jézus Szíve birtokba akar venni minket. Ennek jele, hogy itt Zalaegerszegen nagyon szükségünk van Jézus Isten-emberi szívére, hogy felmelegítse kihűlt, közömbös, önző, és érdektelen szíveinket az örökkévalók iránt. Sokan boldogok szeretnének lenni a saját útjukon, de akár hogyan erőlködnek nem sikerül nekik. A békét, a szeretetet, a bizalmat az irgalom indulatát nem találják meg magukban. Úgy érzik, az Isten is magukra hagyta őket. Ez egyszerűen szemenszedett hazugság! Isten nem hagy el senkit, hanem szeretettel éltet a viszont szeretetre. Nem Isten hagyta el az embert, hanem az ember hagyta el Istent. Szintén Szent Ágoston hallhatatlan mondása: Istenem, te magadnak teremtetted szívemet. És nyugtalan az én szívem, míg meg nem nyugszik benned! A gonosz szív ezt a mondatot hatalmi harcként állítja be, mondván: „Isten visszaél mindenhatóságával és sajnálja tőlem ezt a kis jót, amit magamnak akarok.” Az igaz szív pedig úgy érti ezt a mondatot, ahogy ez a nagyszerű és lélekben tiszta egyháztanító értette: Milyen jó, hogy nem kell gondolkodnom azon, hogy mi lenne jó nekem. Elég engedelmeskednem és te boldoggá teszel Istenem!

 

 

JÉZUS SZÍVÉNEK TISZTELETE

Jézus Szívének fentebb felsorolt egzisztenciális kincseit a liturgikus ünneplés gyönyörűen összefoglalja. Jézus Szentséges Szívének van négy szentmiséje, egy kis és egy nagy zsolozsmája, egy litániája, mely összefoglalja a teljes kultuszt.
Emellett van még Jézus Szívének tiszteletére írt ordinárium (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus) és van jónéhány népének, amik közül legismertebb a holland szerelmes ének dallamára alkalmazott: Jézusomnak Szívén megnyugodni jó… kezdetű fohászének.

Jónéhány eucharisztikus csoda is tanúskodik amellett, hogy Jézus nem csupán a testének valamelyik lényegtelen részét ajándékozza nekünk a Szentáldozásban, hanem Szívhúsának azt a legbelsőbb idegrendszeri csomópontját, amit synuscsomónak nevez az orvostudomány. Azokban a csodákban, amelyekben ez a szívizommá visszaalakult Oltáriszentségi csoda végbemegy beteljesedik a Jézus Szíve litánia azon sora: Jézus Szíve, melyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak, irgalmazz nekünk.

 

BUZDÍTÁS

Jézus Szentséges Szívének gazdagságát érdemes megismerni az egyház tanításából és az imádás édességéből. Mindenekelőtt a Jézus Szíve litánia imádkozásával. De, mint minden litánia a Szent
Szívről szóló is zavarba hozza a mai embert, mert sok olyan megszólítás található benne, aminek utána kell gondolni és járni. Mint általában a litániák, úgy ez is egy kultusz tárgyának teljes összefoglalását adja, ezért nem csoda, hogy ismeret hiányában nem ad teljes élményt. Jézus Szíve litánia minden egyes megszólítását érdemes lenne külön-külön egy-egy hittanórára, hogy szabadító és vonzó erejét megtapasztalhassuk. Bátorítom a kedves híveket, hogy imádságuk után bátran kérdezzék az atyákat, a megszólítások felől, hiszen Szent Ágoston tanítja az őszinte érdeklődésről: Aki kérdez, az szeret.

        A zalaegerszegi Jézus Szíve Ferences Templom főoltárán található szobor

 

IMÁDSÁGJézus Szentséges Szíve szentmiséjének első papi könyörgése
Istenünk, te szent Fiadnak, bűneink miatt megsebzett Szívében nagy irgalmassággal megnyitottad szereteted végtelen kincsestárát; add, kérünk, hogy amikor hűséges szeretetünk hódolatát bemutatjuk neki, a méltó elégtétel köteles hódolatát is lerójuk iránta. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

 

Megjelent a Ferences és Testvérei újságban 2019 júniusában.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A zalaegerszegi Jézus Szíve Ferences Plébánia ebben az évben június 19-én, Jézus Szentséges Szíve ünnepén tartja búcsúnapját. Zalaegerszegen jelenleg három ferences testvér él: Asztrik, Grácián és Leopold testvérek. A Szombathelyi Egyházmegye sajtószolgálata által készített kisfilmben megcsodálhatjuk a templomot.

 

 

Ferences Média
Fényképek: Szombathelyi Egyházmegye l unsplash.com l cruxnow.com

Hozzászólások lezárva.